Information fra bestyrelsen november 2017

Kære Klubkammerater

Som de fleste ved, har der i løbet af året været et par fratrædelser fra den valgte bestyrelse hvilket har betydet en række rokeringer i de enkelte medlemmers ansvarsområder.

Bestyrelsens sammensætning nu, er:

Peter Fredgaard: Konstitueret formand efter William Grahn

Signe Justesen: Konstitueret næstformand efter Peter Fredgaard

Stig Borg: Sekretær

Hans-Otto Jørgensen: Kasserer

Ib Lyng: Menigt medlem og turneringsudvalgsformand

Bestyrelsen afholdt i weekenden 28./29. oktober det årlige bestyrelsesseminar, hvor det indeværende år evalueres og strategien og brikkerne til næste års budget fastlægges, inden det fremlægges på generalforsamlingen. Et referat af mødet kan findes på klubbens hjemmeside under bestyrelsesreferater sammen med bestyrelsens strateginotat 2018. Klik her.

Klubbens økonomiske resultat for 2017 bliver desværre påvirket årets dårlige sommervejr og deraf manglende greenfee indtægter. Ligeledes har vi haft ”alt for stor” succes med vores intromedlemskaber, da de fleste nye i klubben har valgt dette tilbud i 2017, frem for et ordinært medlemskab, hvilket betyder mindre kontingentindtægter end budgetteret 2017. Dette, sammen med andre mindre indtægtsafvigelser, resulterer i mistede indtægter i forhold til budgettet på godt t.kr 400. Vi har her i efteråret formået at finde en række besparelser på omkostningssiden, således at de mistede indtægter ikke slår fuldt igennem på resultatet, og vores ordinære driftsresultat for 2017 bliver derfor et underskud i størrelsesorden t.kr. 250 mod et budgetteret overskud på t.kr. 49.

Årets underskud er i sig selv ikke nogen katastrofe for klubben, men det er klart at det ikke bør gentage sig, og at der skal ske en opstramning omkring forholdet mellem indtægter og udgifter generelt i klubbens budgetter, således at vi har en større margen ved uforudsete situationer. Dette vil blive indarbejdet i budgettet for 2018, der bliver fremlagt på generalforsamlingen i marts.

På nuværende tidspunkt er det dog glædeligt at vi, pga. succesen med salg af intromedlemskaber, til næste år vil være flere senior aktiv medlemmer end vi var i år, da rigtig mange intromedlemmer har valgt at blive fuldtidsmedlemmer i 2018.

På bestyrelsesseminaret blev bestyrelsens sammensætning for fremtiden også drøftet, og det blev bekræftet at Signe, Ib, Hans-Otto og Peter genopstiller til valg på generalforsamlingen. Stig Borg har efter mange års god tjeneste i AGC, valgt at kaste sig over andet frivilligt arbejde i Kræftens Bekæmpelse.

Bestyrelsen planlægger afholdelse af et medlemsmøde i februar 2018, hvor klubbens overordnede vision og strategi, samt forslag til handlingsplaner for 2018 vil blive gennemgået, inden det endelige materiale til generalforsamlingen i marts bliver udsendt. Den endelige dato for dette møde er endnu ikke fastlagt men bliver meddelt snarest.

På bestyrelsens vegne

Peter Fredgaard