Indkaldelse til generalforsamling 2012

Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club afholdes i Gjethuset i Frederiksværk søndag den 25. marts klokken 10.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kursen på medlemsobligationer
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Forslag fra medlemmerne
 8. Valg af formand.
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.


På sidste års generalforsamling blev det besluttet at indkaldelsen sammen med regnskab, budget og andre dokumenter, kunne udsendes via hjemmeside, nyhedsbrev og e-mail.

Her findes links (klik på de røde ord) til yderligere information vedrørende generalforsamlingen:

Indkaldelse til generalforsamlingen

Fuldmagt

Årsrapport 2011
(i årsrapporten findes også det reviderede regnskab for 2011 samt budgetforslag for 2012)

Budgetforslag fra bestyrelsen

På grund af leverandørsvigt kan vi desværre ikke udlevere årets bagmærker på generalforsamlingen.
Vi forventer at kunne udlevere bagmærkerne i løbet af april, hold øje med hjemmesiden og vores nyhedsbrev.

For at sikre modtagelsen af information fra Asserbo Golf Club bedes alle medlemmer derfor sikre at deres mailadresse er registreret under profiloplysningerne i GolfBox.

Vedtægterne

Sommersæsonen starter lørdag den 31. marts kl. 08.00

Færdigt arbejde!

Ny port

I porten har den nye belægning både pyntet og hjulpet på mulighederne for at nå tørskoet til omklædning og klubhus

I herrernes omklædningsrum er arbejdsholdet fra Klubbens Venner blevet færdige og vi får dagligt positive bemærkninger fra glædeligt overraskede herrer.

Der er blevet malet og flyttet lidt om på facilliteterne og rummene er rigtigt lyse og pæne.

 

Elektrikeren mangler lige at lægge sidste hånd på rummets stikkontakter.

 

 

.omkldningen

 

 

 

 

 

 

 

Ny belægning i porten

  Porten fr

Kurt Brolægger tager nu fat på at lægge ny belægning i porten mod parkeringspladsen.

Det kommer formentlig til at rode og fylde lidt før det bliver rigtigt godt og mens vi venter bedes gæster og medlemmer benytte porten ved drivingrangen.

Arbejdet forventes afsluttet i løbet af uge 8.

 

 

Seneste nyt fra AGC’s klubkasserer omkring budgetoplægget for 2012

AGC’s bestyrelse har på sit møde den 2. februar 2012 nu afsluttet behandlingen af oplægget til budget for året 2012. Et oplæg som nu vil blive forelagt på generalforsamlingen i klubben søndag, den 25. marts 2012.

Der budgetteres med samlede indtægter på ca. 8 mio. kr., samlede udgifter til driften på ca. 6,7 mio. kr., afskrivninger på ca. 0,7 mio kr., finansielle udgifter på ca. 0,4 mio. kr. Overskuddet er budgetteret til156.000 kr.

Driftsudgifterne er i forbindelse med årets budgetoplæg kritisk gennemgået, og der er foretaget reduktioner af udgifter, ligesom der er fjernet aktiviteter. Der er gennemført en nul-løsning i lønstigninger for 2012 for alle grupper af ansatte i AGC. Arbejds-opgaverne i klubbens sekretariat har været detaljeret undersøgt og vurderet ud fra den aktuelle bemanding på omregnet ca. 1,7 fuldtidsansatte. Bestyrelsens konklusion er, at bemandingen ikke kan være mindre, når der henses til de arbejdsopgaver, som skal udføres både af hensyn til klubbens drift og medlemmer, og af hensyn til de opgaver og forpligtelser, som skal udføres for offentlige instanser herunder moms, skat, miljø o.lign.

Budgetoplægget for 2012 er udgiftsmæssigt mindre end 2011 og overholder også den tilstræbte målsætning om at måtte være mindre end 2008 niveauet.

Kontingentmæssigt vil der blive indstillet et kontingent for aktive seniorer på 6.950 kr. og for hverdagsmedlemmer på 5.950 kr. Dette indebærer en stigning, som bl.a. er nødvendig og i hovedsagen affødt af et faldende medlemstal blandt de betalende aktive seniorer, hverdage som fuld tid. Som oplyst i et tidligere nyhedsbrev var dette tal 853 i 2010, 815 i 2011 og nu 790 ved indgangen til 2012.

Et rundspørge blandt de nærmest liggende golfklubber i Nordsjælland viser yderligere, at kontingentstørrelsen i AGC selv med den foreslåede forhøjelse er fuldt konkurrencedygtig. Det kan oplyses, at Ree Golf, Helsinge, for 2012 har et kontingent for aktive seniorer på 7.600 kr. og intet indskud, Fredensborg 7.400 kr. og et indskud på 5.000 kr., Frederikssund forventes at blive på 7.200 kr. og et indskud på 5.000 kr. indenfor 3 år, Gilleleje tilbyder for 2011 675 kr. pr. måned svarende til 8.100 kr. årligt uden indskud eller 6.950 kr. med et indskud på 10.000 kr., og endelig Hillerød med et kontingent for 2011 på 6.510 kr. med et indskud på 12.000 kr.

Det, som er bestyrelsen meget magtpåliggende, er at AGC fremstår konkurrencedygtig og attraktiv for potentielle nye medlemmer. Golfbanen mangler intet i så henseende, når den fremstår i sin normale standard. Det, som har været problemet er prisen for at blive nyt medlem i AGC. Hidtil har det kostet en obligation til 7.000, et indskud på 8.000 kr. og yderligere et kontingent på ca. 6.500 kr. Alt i alt en pris på  ca. 21.500 kr. Det er simpelthen for meget, når man i omkringliggende klubber kan blive medlem helt ned til ca. 5.000 kr. og uden indskud.

Det er samme hensyn, som er årsag til, at bestyrelsen har haft overvejet spørgsmålet, om vedtægterne fortsat skulle indeholde et krav om, at nye medlemmer skulle erhverve en obligation, og hvad konsekvenserne ved et ophør af samme ville være. Bestyrelsen har for belysning af konsekvenserne haft indhentet 2 juridiske vurderinger, hvoraf det ene er fra Dansk Golf Union og det andet fra en ekstern advokat. Ud fra en samlet vurdering har bestyrelsen herefter besluttet, at man ønsker at bibeholde den nuværende obligationsordning, som i dag udgør en stor del af AGC’s bogførte egenkapital. En egenkapital som man ikke ønsker at forringe ved en ændring af ordningen. Dog vil der fra bestyrelsens side blive stillet forslag om en ændring af kursfastsættelsen for obligationen fra kurs 140 til kurs 25.

Kursen på de 25 skal vurderes ud fra, at der pr. dato står 116 personer på venteliste med ønske om salg af en obligation til et nyt medlem. Ventelisten har således en størrelse, som for tiden modsvarer ca. 3 års tilgang. Der er således ikke tale om en meget eftertragtet vare. I alt er der 1.070 obligationer i omløb, og hvis dette tal ses i sammenhæng med AGC’s bogførte fri egenkapital ultimo 2010, som androg 1.137.537 kr. peger tallene her mod en kursværdi på ca. 20.

Da prisen for obligationen kun er et af flere konkurrenceparametre, lægger bestyrelsen videre op til, at indskuddet i AGC fra og med 2012 skal andrage 2.000 kr. En betydelig nedsættelse fra det hidtidige niveau på 8.020 kr. Der er således her tale om en bevidst parallelitet i planerne for nedsættelse af indskud og obligations-kursen.

Den samlede pris et nyt medlemskab i AGC foreslås således fra og med 2012 at blive på 10.200 kr. Et helt anderledes og meget mere attraktivt tilbud end de gældende satser i 2011.

For at øge medlemstilgangen i AGC iværksættes der samtidig en række nye og store tiltag i et samarbejde mellem PR, begynder- og sponsorudvalget.

Der vil blive løbende annonceret i lokale ugeblade med tilbud om Åbent Hus i AGC hver søndag. Der opsættes store bannere og skilte, som oplyser om tilbuddene. Der annonceres med en spiseplan uge for uge i Restauranten. Der tilbydes golfpakker ”kom godt i gang med golf” helt ned til en varighed af 1 måned. Der rettes henvendelse til omkring 200 større virksomheder i AGC’s normale geografiske optageområde, og henvendelsen vil blive fulgt op med yderligere henvendelse, hvis den 1. ikke giver anledning til nogen reaktion.

Tiltagene retter sig således også mod at tiltrække nye sponsorer til AGC for at øge indtægtsgrundlaget i klubben.

Et andet forhold, som har været genstand for vurdering af bestyrelsen under årets budgetbehandling, er den nuværende ordning med seniormedlemskab. End ordning, som betyder, at 80 årige, som har været medlem af AGC i 20 år er fritaget for kontingentbetaling. Aktuelt er 13 medlemmer omfattet af denne ordning. Tilgangen i de nærmeste 3 år til ordningen er imidlertid af så beskeden størrelse, at bestyrelsen ikke for tiden har fundet anledning til at foretage nogen revision af reglerne omkring samme.  I overvejelserne har det også indgået, at der ofte er tale om personer, som i mange år har udført frivilligt arbejde i stor skala for AGC.

Et sidste forhold, som godt nok ikke har noget med økonomien at gøre, men som alligevel skal omtales, er, at bestyrelsen i 2011 har måttet sige farvel til 2 medlemmer, som af forskellige årsager har ønsket at udtræde før tid. Derfor supplerede bestyrelsen sig i slutningen af 2011 med Peter Fredgaard som nyt medlem, og til generalforsamlingen den 25. marts 2012 vil der fra bestyrelsens side yderligere blive stillet forslag om nyvalg af Stig Borg. Stig Borg er et velkendt navn på golfbanen, og han har de sidste par år været særdeles aktiv i arbejdet omkring AGC’s Junior Akademi.

Med venlig hilsen

Per Knudsen – honorær (ulønnet) kasserer

 

Forventningerne til økonomien omkring Asserbo Golf Club i 2012

AGC’s bestyrelse har siden oktober måned 2011 været i gang med arbejdet omkring budgettet for sæsonen 2012. Vi følger et arbejds- og tidsforløb, som kulminerer i forbindelse med det årlige bestyrelsesseminar, som afholdes i slutningen af november måned hvert år. Herefter følger yderligere lidt finpudsninger via økonomi-udvalget, som består af klubchefen, formanden og klubbens kasserer, og gennem beslutninger på bestyrelsens møder i starten af det nye år – her i 2012 – fastlægges så det endelige budget, som forelægges på generalforsamlingen d. 25. marts 2012.

Godt Nytår

Kære Alle

Der er sikkert mange, der som jeg har håbet på en hvid jul, men vi må nøjes med et billede med sne på banen fra sidste år.

imag0047

Til gengæld kan vi glæde os over en bane, der stadig står flot og er i god stand, så vi kan få fordøjet noget af julemaden, og vi kan jo håbe på, at den milde vinter giver os en god og tidlig start på sæsonen 2012.

I ønskes alle et rigtig godt Nytår med mange dejlige timer i Asserbo Golf Club.

Med venlig hilsen

William

Klubbens Venner

Klubbens venner1

I Asserbo Golf Club har vi oplevet en stærkt stigende interesse blandt vores medlemmer, for at bidrage med praktiske ting og hjælpe med de mange løbende opgaver der er i en golfklub.

Fra 2012 vil vi derfor lave endnu en klub i klubben, nemlig Klubbens Venner, der i samarbejde med chefgreenkeeper Steen Mikael vil koordinere interesserede medlemmers indsats.

Peter Fredgaard nyt medlem i Bestyrelsen

Sren Moos_web_2011

Kære Alle

Som det vil fremgå af referatet fra sidste bestyrelsesmøde, har Søren Moos besluttet at træde ud af bestyrelsen, da han har påtaget sig en stor og udfordrende opgave for sin arbejdsgiver, og derfor ikke har tid og ressourcer at byde ind med det næste års tid.

Bestyrelsen beklager at vi hermed mister en engageret kollega men må respektere Sørens prioritering og håber at han er klar til at tage en ny tørn for klubben, når han igen har overskud hertil.

Vinderne af lodtrækningen

Juletr i_AGC_JAS

Vinderne af lodtrækningen blandt de tilmeldte til Betalingsservice er:

9-2390 Uffe Raahede og 9-2209 John Larsen.

Vinderne kan hente deres klubpolo'er hos Kristian i Proshoppen eller efter nærmere aftale i sekretariatet.

Stort tillykke til de heldige vindere.

Flere artikler ...